Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • personuppgiftspolicy

  Vårt ansvar när det gäller
  dina personuppgifter

  Mälby Skog är ett fullserviceföretag som äger hela kedjan och ser till nyttan med hela din skogsgård. Det innebär att vi i många olika fall måste hantera dina personuppgifter i vår verksamhet.

   

  Vi skyddar dina personuppgifter

  För att få behandla dina personuppgifter krävs bland annat att vi har en rättsligt grund och att det finns ett tydligt ändamål med vår behandling. Behandlingen måste utöver detta uppfylla vissa andra krav. Vi ska till exempel

  • inte samla in fler personuppgifter än som behövs för att uppnå vårt ändamål,
  • se till att personuppgifterna är korrekta,
  • inte spara dina personuppgifter under en längre tid än vad som krävs för vårt ändamål
  • se till att vi behandlar personuppgifterna på ett säkert sätt så att exempelvis inga obehöriga får tillgång till uppgifterna eller att uppgifterna försvinner.

   

  Vad är en personuppgift och vad är en behandling?

  En personuppgift är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan till exempel vara

  • namn,
  • personnummer,
  • adress,
  • IP-nummer,
  • ärendenummer,
  • fastighetskoordinater samt
  • bilder och ljudupptagningar där du kan identifieras.

   

  Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

   

  Personuppgiftsansvarig

  Det är Mälby Skog som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det innebär att Mälby Skog ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation).

  Om du har några frågor kan du vända dig direkt till oss på telefonnummer 073-047 22 32, e-post info@malbyskog.se eller per post på adressen Mälby Skog AB, Mälby 1, 774 97 Fors.

   

  Varifrån samlar vi in personuppgifter?

  Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du skickar in anmälningar, ansökningar eller de gånger du kontaktar oss.

   

  Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

  Mälby Skog hanterar personuppgifter i väldigt många olika sammanhang och en fullständig uppräkning går inte att göra inom ramen för denna generella information. I samband med varje enskild behandling ska Mälby Skog ge dig en mer specifik information om ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter. Vi ska också informera om vilken rättslig grund vi har för behandling. Följande information är exempel på våra mest förekommande behandlingar och varför vi utför dessa.

   

  Avtal

  I vissa fall agerar vi som avtalspart i olika avtalsförhållanden. Vi har en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter i de fallen behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

   

  Fullgöra en rättslig förpliktelse

  Det finns lagar och regler som gör att vi måste behandla dina personuppgifter, som till exempel bokföringslagen.  Då behandlar vi dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

   

  Berättigat intresse

  För att kunna hantera löneutbetalningar, ledigheter och allt annat som hör en anställning till behöver vi behandla våra anställdas personuppgifter. Denna behandling ligger utanför koncernerns kärnverksamhet. Personuppgiftsbehandlingen sker endast när den är nödvändig för ett ändamål som rör ett för oss berättigat intresse och ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre. Detta kallas ofta intresseavvägning.

   

  Samtycke

  Mälby Skog har möjlighet att be om ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. Det innebär att vi inte kan behandla dina personuppgifter utan samtycket. Ditt samtycke ska vara frivilligt och det ska klart och tydligt framgå att du samtycker till att dina personuppgifter behandlas på det sätt vi angivit. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

   

  Hur länge sparas dina uppgifter?

  Det beror på vad det är för typ av uppgifter och i vilket sammanhang de förekommer. Mälby Skog är skyldig att följa Dataskyddsförordningens regler, vilket bland annat innebär att vi ska tillämpa principen om lagringsminimering. Principen innebär att personuppgifterna inte får förvaras under en längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet.

   

  Tillgång till dina personuppgifter

  Du har rätt att få information när vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också begära att få information om bland annat

  • ändamålen med behandlingen,
  • vilka personuppgifter det gäller,
  • till vilka mottagare vi lämnar ut eller kan komma att lämna ut personuppgifterna,
  • om möjligt, hur länge vi lagrar personuppgifterna,
  • möjligheten att begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter eller att invända mot vår behandling,
  • rätten att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten och
  • varifrån dina personuppgifter kommer om vi inte samlar in dem från dig själv.

   

  Begära rättelse

  Om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att få dessa rättade och i vissa fall även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

   

  Radering

  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

   

  Dataportabilitet

  Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter eller om du lämnat uppgifterna i samband med ett avtal kan du begära att få ut uppgifterna. Du kan också begära att personuppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

   

  Kontakt och klagomål

  För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Mälby Skog. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  KOMMA IGÅNG

  Det ska vara enkelt att äga skog. Vi visar dig hur.

  Många upplever frågetecken kring sitt skogs- och markägande. Mälby Skog gör istället ditt ägande till enkel affär med en enda kontaktperson och utan onödiga mellanhänder.

  Läs om vårt synsätt